Centrum slušného rozvodu

Čo ponúkame

Vaše manželstvo môže byť rozvedené dvomi spôsobmi. Buď v konaní so zisťovaním príčin rozvratu manželstva(1) a všetkými z toho vyplývajúcimi sprievodnými javmi, teda opakovanými súdnymi pojednávaniami a s výsluchmi účastníkov, svedkov a ďalšími dôkazmi, spormi o výchovu detí a rozdelenie majetku. Tento proces je dlhý, vyvolá a vystupňuje medzi Vami nepriateľstvo a prinesie Vám i výraznú finančnú ujmu. Môžete však využiť aj možnosť predložiť súdu návrh na rozvod, s ktorým bude druhý manžel súhlasiť, spolu s dohodou o úprave práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode, pri ktorom súd Váš život neskúma ani nehodnotí a rýchle Vás rozvedie.(2)

Tieto dohody sú relatívne jednoduché, avšak pokiaľ nemáte skúsenosti so súdmi vo všeobecnosti a s rozvodovými obzvlášť, môžete naraziť na rôzne úskalia. Stačí, keď si obaja necháte "dobre (po)radiť", aby ste neboli hlúpi a o nič sa nedelili, keď môžete získať všetko... A také "dobré rady" môžete počuť aj v súdnej sieni...

My vám naproti tomu podávame pomocnú ruku, ktorá by Vám mala uľahčiť Vaše vlastné rozhodovanie o budúcich podstatných záležitostiach Vášho života tak, aby ste sa rozišli a rozviedli slušne, a aj naďalej oba zostali pevným bodom v životoch Vašich detí a neutrpeli ani finančné straty.


(1) Zákon č. 36/2005 Z. z., o rodine
§ 23
(1) Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.
(2) Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí.

(2) Zákon č. 36/2005 Z. z., o rodine
§ 24
(3)
Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná.


www.csrbratislava.sk
www.centrumslusnehorozvodu.sk