Centrum slušného rozvodu

Otázky a odpovede

1. Nie sme manželia, ale máme dve deti vo veku 10 a 8 rokov. Taktiež sme spoluvlastníkmi bytu, ktorý sme spoločne zrekonštruovali. Spoločne sme kúpili aj osobný automobil. Teraz spolu už nežijeme, nevieme sa ale dohodnúť na výživnom pre deti a užívaní nášho spoločného majetku. Je Vaša ponuka vhodná aj nás?

Áno. Aj keď nie ste manželia, tak pokiaľ sa nedohodnete na výživnom či majetkových záležitostiach, musíte sa obrátiť na súd, už kvôli právnej istote Vašich budúcich pomerov. Aj v tomto prípade tak môžete využiť náš komplexný servis.

2. Manžel od nás pred nedávnom odišiel a budeme sa rozvádzať. Vašu ponuku by som rada využila, manžel to však odmieta. Čo sa s tým dá robiť?

Objednávateľom našich služieb môžete byť aj Vy sama. Sociálne šetrenie i konzultácie s psychológom sa budú týkať len Vás a Vašich pomerov. Ich správy môžete použiť v súdnom konaní, ako dôkaz o Vašich výchovných možnostiach a schopnostiach, ktoré súd posudzuje pri rozhodovaní o starostlivosti o deti, výživnom a ďalších záležitostiach(7). Naši mediátori môžu taktiež kvalifikovane Vášho manžela osloviť a pokúsiť sa ho o výhodách uzavretia dohôd presvedčiť. Pokiaľ by k tomu nedošlo, tak výsledným právnym podaniam na súd nebudú návrhy na schválenie dohôd, ale návrh na rozvod vrátane návrhu na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode.

3. Vašu ponuku určite využijeme. Nikdy sme však neboli na súde a neradi by sme tam šli sami. Je súčasťou Vašich služieb taktiež zastupovanie pred súdom?

Nie je, ale zastupovanie našimi spolupracujúcimi advokátmi Vám môžeme sprostredkovať. Ich právne služby by ste potom hradili podľa zmluvného dojednania.

4. Aká je cena za Váš servis a ako sa bude riešiť, pokiaľ ho využijeme len sčasti?

Základný jednorazový paušálny poplatok je 400 Eur, čo je len zlomok toho, koľko peňazí rozvod sprevádzaný spormi o deti či následne o majetok bežne stojí(8). V zmluvnom dojednaní služieb je podrobne upravený spôsob ich úhrady i pre prípad využitia len ich časti. Celkovú čiastku môžete uhradiť jednorázovo, alebo po častiach vždy pred jednotlivými čiastkovými službami.

5. Úvodnú konzultáciu by sme iste absolvovali, aby sme sa o vašej službe dozvedeli viac. Je táto konzultácia tiež platená?

Áno, za úvodnú konzultáciu uhradíte 20 Eur. V prípade, že našu službu potom využijete, bude táto čiastka zahrnutá do celkovej ceny.


(7) Zákon č. 36/2005 Z .z., o rodine
§ 25
(1) Rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo; dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode.
(8) Rozvodové platby začínajú už poplatkom za podanie návrhu na súd vo výške 66 eur, ďalšie platby nasledujú - za spracovanie návrhov a ďalších podaní na súd advokátom a za jeho účasť na súdnych pojednávaniach. Advokátska tarifa určuje v takýchto prípadoch cenu jedného úkonu 73 eur. Advokáti však takmer vždy pracujú za zmluvnú odmenu, ktorá môže byť aj oveľa vyššia. Ak obaja rodičia chcú deti do svojej starostlivosti, je takmer pravidlom, že ich čaká viac súdnych pojednávaní a tiež nutnosť uhradiť znalecký posudok o ich výchovných schopnostiach a vzťahoch s deťmi, ktorý dá vypracovať súd. Každé súdne konanie tak môže predstavovať jeden alebo viac úkonov advokáta, samozrejme platených vyššie spomínanými čiastkami, a to každým z manželov zvlášť, pokiaľ si zvolia právne zastúpenie. Znalecký posudok tiež nie lacná záležitosť - jeho cena bežne dosahuje niekoľko sto eur. Pri podaní návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdom sa hradí opäť poplatok 66 eur a po skončení konania ešte 3% (1% pri súdnom zmieri) z hodnoty majetku. Pokiaľ sú bývalí manželia v tomto konaní právne zastúpení, je potrebné platiť aj náklady právneho zastúpenia. Napríklad pri vyporiadaní jedného štandardného bytu v hodnote asi 80-tisíc eur je hodnota odmeny podľa advokátskej tarify za jeden úkon 506 euro. Ak sa rozvedení manželia nezhodnú ani v otázke hodnoty svojho majetku, môže byť majetok ocenený znalcom, čo sú ďalšie náklady. Cena rozvodu tak môže ľahko dosiahnuť až tisícky eur.


www.csrbratislava.sk
www.centrumslusnehorozvodu.sk