Centrum slušného rozvodu

Ako pracujeme

Pracujeme podľa v zahraničí osvedčeného Cochemského omega systému(3).

Cochemský omega systém je založený na komplexnej pomoci odborných profesií, ktoré Vám pomôžu vo Vašom vlastnom rozhodovaní a kvalifikovane Vám pripravia podklady pre následné súdne konanie o úpravu starostlivosti o deti a rozvod. Za jednorazový paušálny poplatok získate úplný servis, ktorý Vám ušetrí čas, energiu a ďalšie výdavky.

Cochemský omega system

1. úvodná konzultácia

Podrobné zoznámenie s priebehom rozvodu, s ponukou Centra slušného rozvodu, úlohou jednotlivých profesií. V prípade Vášho záujmu o využití našej ponuky nasleduje zmluvné dojednanie služieb a zaplatenie poplatku.

2. sociálne šetrenie

Kvalifikovaná sociálna pracovníčka s Vašim súhlasom navštívi Vaše domácnosti, aby mohla spísať písomnú správu o sociálnom šetrení. Tato správa bude ako listinný dôkaz podkladom pre rozhodovanie súdu. Obsahom je popis bytových pomerov z hľadiska budúcej starostlivosti o deti. Sociálna pracovníčka je viazaná mlčanlivosťou i etickým kódexom a písomná správa bude odovzdaná len Vám, nikomu inému.

3. konzultácia s psychologičkou/psychológom

S psychológom prejdete najmä praktické spôsoby a varianty budúcej starostlivosti o deti, aby ste sa mohli sami dobre rozhodnúť. Psychológ pre Vás vyhotoví písomnú správu, v ktorej potvrdí aj Vašu výchovnú spôsobilosť. Tato správa je ďalším podkladom pre súd.

4. mediácia(5)

Mediátor je prostredník v spore, ktorý obom stranám pomáha nájsť prijateľné riešenia. Cieľom mediácie je na základe predstáv a návrhov manželov/rodičov dospieť k vzájomnej dohode o úprave starostlivosti o deti, majetkových pomerov, bývania a prípadne ďalších záležitostí. Mediačná dohoda, ktorú v písomnom znení obdržíte, je podkladom pre spísanie príslušných návrhov pre súd.

5. spísanie návrhov na súd

Obsah mediačné dohody prevezme advokát/ka a vypracuje príslušné dohody o úprave starostlivosti o deti po rozvode s predpísanými právnymi náležitosťami a návrh na schválenie dohody súdom. Prílohy k návrhom sú dôkazy vo forme správy psychológa a správa o sociálnom šetrení.

6. súdne konanie

Podľa platnej právnej úpravy musí rozhodnutie súdu o rozvode obsahovať úpravu pomerov k maloletým deťom. V praxi to znamená, že pokiaľ sa nedohodnete, je zrejmé, že bude nutné absolvovať aspoň dve ústne pojednávania súdu. No i pokiaľ sa dohodnete, musíte absolvovať minimálne jedno ústne pojednávanie.

Ak využijete náš komplexní servis, budete na tieto súdne pojednávania pripravení tak, aby ste Váš rozvod vyriešili rýchlo(6) a bez komplikácií.


(3) Cochemský systém vytvoril približne pred dvadsiatimi rokmi Jurgen Rudolph, sudca rodinného súdu v nemeckom meste Cochem. V Nemecku ako aj v ďalších krajinách je tento spôsob pomoci rodičom a manželom úspešne využívaný. Knihu Jürgena Rudolpha Du bist mein Kind s podrobným popisom tejto metódy vydala v slovenskom prekladu pod názvem Si moje dieťa v roku 2014 Striedavá starostlivosť o deti, slovensko - česká spoločnosť.
(4) Sociálne šetrenie pomerov sa koná v každom súdnom konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností mal. detí, až na základe požiadavky súdu, teda až v priebehu konania. Tým, že správu o sociálnom šetrení priložíte už k návrhu na začatie konania, vyhnete se zbytočným prieťahom.
(5) Mediácia je v zahraničí osvedčeným spôsobom riešenia sporov, vrátane rozvodových. Manželom/rodičom umožňuje nájsť kompromisnú a civilizovanú úpravu podstatných záležitostí ich budúceho života a zaistiť potreby ich detí.
(6) Priemerná dĺžka súdneho konania je približne 18 mesiacov, súdne spory o výchovu detí a majetok trvajú spravidla ešte dlhšie.


www.csrbratislava.sk
www.centrumslusnehorozvodu.sk